fbpx

Abonnementsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
 Abonnee: diegene die met Self Service Concepts Exploitatie B.V. een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
 Abonnement: de overeenkomst tussen Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee tot het wassen van het voertuig tegen betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
 Wasstraat: een wasstraat die is aangesloten bij 
Self Service Concepts Exploitatie B.V.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en 
Self Service Concepts Exploitatie B.V.
1.3 Op de rechtsbetrekking tussen 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee zijn ook de Algemene Voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven van toepassing.
1.4 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Self Service Concepts Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan minimaal één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Self Service Concepts Exploitatie B.V. mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Self Service Concepts Exploitatie B.V. van eventuele wijzigingen in e-mailadres op de hoogte houdt, zoals bedoeld in Artikel 10.1

Artikel 2 Inhoud abonnement
2.1 Het Abonnement is voertuig en kenteken gebonden en niet overdraagbaar.
2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement, mits er sprake is van normaal consumenten gebruik conform Artikel 5.2.
2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het autowassen bij de Wasstraat met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.
2.4 Berkman Carwash B.V. behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform Artikel 4.4.

Artikel 3 Duur van het abonnement
3.1 Een maandabonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een maand, behoudens het bepaalde in Artikel 4.4 t/m 4.6.
3.2 Een jaarabonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van een jaar, behoudens het bepaalde in Artikel 4.4 t/m 4.6. Na het eerste jaar wordt het tweede jaar via automatische incasso in rekening gebracht voor hetzelfde wasprogramma.
3.3 Het Abonnement zal worden opgezegd conform Artikel 4.1 t/m 4.3.
Artikel 4 Opzeggen abonnement
4.1 Een maandabonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Nadat je hebt opgezegd, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van het abonnement.
4.2 Een jaarabonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden van het Abonnement.
Als het Abonnement wordt opgezegd voor het verstrijken van het eerste jaar, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot 365 dagen na het afsluiten van het jaarabonnement.
 Als het Abonnement wordt opgezegd na het verstrijken van het eerste jaar, kun je de dienst zoals overeengekomen in het Abonnement gebruiken tot het einde van de factureringsperiode
4.3 Als je je Abonnement opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Opzeggen kan door een schrijven te richten aan: 
Self Service Concepts Exploitatie B.V., t.a.v. Afdeling Abonnementen, Minervum 7001-D, 4817 ZJ Breda. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@basicwash.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.
4.4 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen als de Abonnee: Self Service Concepts Exploitatie B.V. onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het Abonnement, niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7 of als Self Service Concepts Exploitatie B.V. daarvoor een andere reden gegrond acht.
4.5 Als het Abonnement op grond van Artikel 4.4 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.
4.6 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.4 is opgezegd, behoudt 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.
Artikel 5 Gebruik van het abonnement
5.1 De Abonnee heeft recht om één voertuig onbeperkt te wassen bij de Wasstraat van 
Self Service Concepts Exploitatie B.V., mits sprake is van normaal consumenten gebruik zoals gedefinieerd in Artikel 5.2.
5.2 Onder normaal consumenten gebruik (fair use policy) wordt verstaan dat het gebruik van de Wasstraat niet hoger mag liggen dan drie maal het gemiddelde gebruik van het desbetreffende Abonnement.
Artikel 6 Prijzen
6.1 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Self Service Concepts Exploitatie B.V. stelt de Abonnee hiervan minimaal één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail op de hoogte.
6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
6.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de Wasstraat.
Artikel 7 Betaling
7.1 Voor een maandabonnement is het abonnementsgeld maandelijks verschuldigd. Dit wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste termijn dient direct via iDEAL te worden betaald. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld is 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. genoodzaakt €15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.2 Voor een jaarabonnement dient de eerste termijn direct via iDEAL te worden betaald. Dit wordt jaarlijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld is 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. genoodzaakt €15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
7.3 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee 
Self Service Concepts Exploitatie B.V., dan wel een door Self Service Concepts Exploitatie B.V. aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.
7.4 Maandelijkse abonnementskosten en eventuele kosten in verband met het gebruik van het Abonnement worden maandelijks afgeschreven op het door Abonnee opgegeven rekeningnummer op de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. een bedrag niet kon afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
7.5 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van de Wasstraat te voldoen.
7.6 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert, behoudt 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Abonnement buiten werking te stellen. Het Abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld en/of eventuele administratiekosten heeft voldaan. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement buiten werking is geweest.
7.7 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal Self Service Concepts Exploitatie B.V. de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Self Service Concepts Exploitatie B.V. redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.
7.8 Op een jaarabonnement na, voldoet de Abonnee alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.
7.9 Wijziging van het kenteken, bankrekeningnummer en/of te naam stelling zijn enkel mogelijk middels het afsluiten van een nieuw Abonnement zoals beschreven in Artikel 8.
Artikel 8 Wijziging abonnementsgegevens
8.1 Het bij een Abonnement opgegeven kenteken kan door de Abonnee zelf worden gewijzigd via het klantenportaal. Abonnee kan ook contact opnemen met de klantenservice van 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. via info@basicwash.nl om een kenteken te wijzigen.
8.2 Bankrekeningnummer en te naam stelling kunnen niet worden aangepast in een reeds afgesloten Abonnement.
8.3 Abonnee kan zijn/haar bankrekeningnummer en/of te naam stelling wijzigen door het huidige Abonnement te beëindigen, waarna een Abonnement met de nieuwe gegevens moet worden afgesloten.
8.4 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Abonnement niet kan worden gebruikt.
Artikel 9 Klantenservice
Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement en het opzeggen van een Abonnement kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres info@basicwash.nl, via telefoonnummer 0180 – 643 643 (bereikbaar op ma t/m vr van 09.00 – 17.00 uur, feestdagen gesloten).
Artikel 10 Klantgegevens
10.1 De Abonnee houdt 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. onverwijld op de hoogte van een wijziging van het e-mailadres.
10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Self Service Concepts Exploitatie B.V. zal persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.
10.3 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. zal het mailadres van de Abonnee gebruiken om de Abonnee te informeren over verschillende zaken, waaronder gepland onderhoud. Ook voor zaken met hoge spoed zal Self Service Concepts Exploitatie B.V. contact opnemen met Abonnee via het opgegeven e-mailadres.
Artikel 11 Inschakelen derden
11.1 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement
derden in te schakelen.
11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Self Service Concepts Exploitatie B.V.

Artikel 12 Gratis proefperioden
12.1 Een Abonnement kan met een gratis proefperiode beginnen. De gratis proefperiode is bedoeld om nieuwe leden en bepaalde voormalige Abonnees de service uit te laten proberen.
12.2 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. bepaalt naar eigen inzicht of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode en kan de criteria hiervoor beperken om te voorkomen dat gratis proefperioden worden misbruikt. Self Service Concepts Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken als zij vaststelt dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Abonnement worden gebruikt, zoals een kenteken, betalingsmethode of e-mailadres voor je account, kan Self Service Concepts Exploitatie B.V. bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. Er kunnen beperking gelden voor combinaties met andere aanbiedingen.
12.3 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. schrijft je maandelijkse abonnementskosten aan het einde van de gratis proefperiode af via je betaalmethode, tenzij je je Abonnement voor het einde van de gratis proefperiode opzegt.
Artikel 13 Overige bepalingen en toepasselijk recht
13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.
13.3 
Self Service Concepts Exploitatie B.V. is niet aansprakelijk voor elke vorm van letsel of schade aan zowel de auto als de Abonnee door onjuist gebruik van de wasinstallatie.